BLOG
Bilgilendirme Yazıları

                          

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

Birey, çevre ve makine ilişkisi ile üretime yönelik işlerin yürütüldüğü alanlara çalışma ortamı denir.  Yapılan işin ve çalışma ortamının çalışanlar üzerindeki etkisinin sonuçlarını, ortam ölçümleri ile birlikte, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan bütün çalışmalara Çalışma Ortamı Gözetimi denir. Gününün en az üçte biri, bazen daha fazlası işyerinde geçen bir çalışanın sağlığını ve iş güvenliğini korumak adına büyük önem taşımaktadır.

Yapılan bu gözetimler ile çalışma ortamına ait riskler belirlenmekte, alınacak tedbirler sayesinde bu riskler önlenmekte ve emniyetli çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Çalışma ortamında birçok etken çalışan üzerinde farklı etkiler gösterir. Çalışma ortamında tespit edilen gürültü, yetersiz aydınlatma, ergonomik koşulların yeterli olmayışı gibi etkenler çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Verimli iş ortamının sağlanmasında, ergonomik koşullara uygun makine ve teçhizatların kullanılması, kişiyi uygun işe yerleştirme, uygun çevre ve uygun çalışma ortamının bulunması temel koşullardır.

Çalışma ortamı gözetimi, İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları arasında en önemli çalışmadır. Bu çalışmalar yapılırken işyerindeki riskler ve tehlikeler belirlenir, risk değerlendirilmesi yapılır ve buna göre ortam gözetimi için plan oluşturulur. Alınması gereken düzeltici ve önleyici tedbirler işverene sunulur ve bu faaliyetlerin takibi yapılır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; ‘İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için “her türlü önlemi alma” yükümlülüğü bulunan işverenin, bunu ve denetleme yükümlülüğünü yerine getirdiğinin tespiti için, çalışma ortamının gözetimi ile ilgili sistem kurması ve yapılanları kayıt altına alması gerekir. Bu bağlamda işverenlerin çalışma ortamı gözetim yükümlülüğü bulunmaktadır. İşverenler bu yükümlülüğü kendi personelleri arasında görevlendirerek yerine getireceği gibi OSGB firmalarından da alabilmeleri mümkündür. Kayseri’ de bulunan iş sağlığı ve güvenliği firması olarak sizlere bu hizmeti sunuyoruz.

Çalışma ortamı gözetiminde yapılan incelemeler;

Çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek ergonomik etkenlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

Çalışanların sağlığı için risk yaratabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerinin değerlendirilmesi,

İş hijyeni şartlarının değerlendirilmesi,

Çalışanların olumsuz psikolojik etkenlere maruziyet durumu ve iş planlaması ile ilgili durumların belirlenmesi,

İş kazaları riskinin ve önemli tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

Toplu ve koruyucu donanımların değerlendirilmesi,

Yapılan risk değerlendirmeleri ile maruziyeti önlemek, azaltmak ve yok etmek için gerekli sistemlerin değerlendirilmesi,

Genel hijyen ve sağlık imkanlarının değerlendirilmesi çalışmalarını içerir.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, çalışma ortamı gözetimi yapılması zorunludur.  İşyerinde yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik bu çalışmalar yürütülürken kayıt altına alınmalıdır. Kayseri ‘ de bulunan iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB bu kayıtları firmalarda tutmaktadır.

 

Gözetim amaçlı ortam ölçümleri

ü  Fiziksel Ortam Ölçümleri

ü  Kimyasal Ortam Ölçümleri

ü  Sağlık Ortam Ölçümleri

ü  Psikolojik Ortam Ölçümleri

 

FİZİKSEL ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Çalışma ortamında yapılacak olan bu ölçümler iş sağlığı ve güvenliği alanındaki en önemli takiplerden birisidir. Çalışma ortamının fiziksel gözetimi etkili bir şekilde yapılmalıdır. Ortam ölçümlerine işin gereği ve özelliğine göre karar verilmelidir. Bu ölçüm sonuçlarında alınacak veriler ile çalışma yapılacak ortamın çalışılabilir uygunlukta olup olmadığı belirlenmiş olur. Ayrıca elde edilen ölçüm sonuçları ile değiştirilmesi veya yenilenmesi gereken iş ekipmanı ve iş şartlarını da tespit etmemize yardımcı olur. Fiziksel ortam ölçümleri, iş ortamında yapılan değişimler sonucunda fiziksel çevrenin değişimi durumunda yenilenmesi gereken ölçümlerdendir. Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB bahsi geçen fiziksel ortam ölçümlerini yapmaktadır.

Fiziksel ortam ölçümleri ile;

Fiziksel ortamın uygun olup olmadığının tespiti,

Çalışan insanın sağlık ve güvenliğine ilişkin ekipman ve donanımların takibini,

Fiziksel ve ruhsal olarak çalışanın işe uygunluğunun tespitini yaparak çalıştırılmasını sağlamak,

Çalışma ortamının yapılan işe ve çalışanlara uygun olarak oluşturulmasında,

Özetle, çalışma ortamının her açıdan hazırlanması sağlanmış olur.

Periyodik kontroller bir ekipmanın güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayene işlemlerini kapsar.

Teknik periyodik kontrollerin ana başlıkları:

·        Elektrik Topraklama Ölçümleri

·        Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü / Raporu

·        Paratoner Topraklama Ölçümü

·        Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri, (Vinç, Caraskal, Asansör, Transpalet, Forklift, Platform, Mobil vinç, Kule vinç, Yük asansörü, Araç kaldırma lift, matkap, torna, freze, cnc tezgâhı, pres makinaları.)

·        İş Makinalarının Periyodik Kontrolleri, (Çekici, Çekici Dozer, Skreyper, Greyder, Yükleyici, Kazıcı Yükleyici, Fore Kazık)

·        Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri, (Kompresör-Hava tankı, Hidrofor, Basınçlı kap, Otoklav)

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, periyodik ölçümleri kurumsal altyapısıyla yapmaktadır.

Gürültü ölçümü

Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için yapılan ölçümlerdir. Ayrıca fiziksel çevrede bulunan rahatsız edici sesten arındırarak iş verimliliğini artırmak amaçlanmıştır. Bir gürültü ölçüm cihazının ortamda belirli bir süre tutularak ölçüm sonuçlarının raporlanması esasına dayanır. Ölçümlere başlamadan önce ve sonrasında ölçüm cihazının, kalibratör ile doğrulaması yapılır.

İşyerlerinde 85dB ve daha üst ses seviyesinde günde 8 saatten fazla maruz kalınmamalıdır.

Haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz. Elde edilen bu verilen doğrultunsa bu risklerin en aza indirgenmesi için gerekli önlemler alınır.

·        En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8 saat) =80 dB(A) veya (Ptepe)= 112 Pa [135 dB(C)]

·        En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8 saat) = 8 5 dB(A) veya (Ptepe)= 140 Pa [137 dB(C)]

·        Maruziyet sınır değerleri: (LEX, saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C)]

Gürültünün İşçi Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Fizyolojik etkileri: Kan basıncında artma, dolaşım bozuklukları, solunum hızında artma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks hareketleri meydana getirir.

Psikolojik etkileri: Uyku düzeni bozuklukları, yorgunluk, davranış bozukları, aşırı sinirlilik, strese yol açar.

Performans etkileri: İş veriminin düşmesi, odaklanma yetisinde bozukluk, hareketlerin yavaşlaması gibi birtakım sorunlara yol açar.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, periyodik ölçümleri kurumsal altyapısıyla yapmaktadır

Toz Ölçümü

İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanın tozun zararlı etkilerinden korumak ve tozla mücadele etmek için alınması gereken uygun önlemleri tespit etmek amacıyla yapılır. Fiziksel çevrede bulunan tozun işyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluşturacağından iş güvenliği ve iş yeri hekiminin gerek görmesi durumunda test ve ölçümler tekrarlanır.

Tozların Sınıflandırması

1.     Fibrojenik Tozlar (solunum sistemine zararlı olanlar) (Silis(kuvars), Silkatlar (asbest, talk, mika), Berilyum cevheri, Kalay Cevheri, Bazı demir cevherleri, Kömür)

2.     Kanserojen Tozlar (Radyum, asbest)

3.     Zehirli Tozlar (organ ve dokularda toksik etki gösterirler. Berilyum, arsenik, kurşun, uranyum, radyum, antimuan, manganez, tungsten, nikel, gümüş cevherleri)

4.     Radyoaktif Tozlar (uranyum, radyum ve toryum cevherleri)

5.     Patlayıcı Tozlar (Metalik Tozlar (magnezyum, alüminyum, çinko, kalay, demir), Kömür (Bitümlü kömür ve linyit), Piritli Cevherler, Organik Tozlar)

6.     Az zararlı tozlar (Jips, kalker, kaolen)

Toz Ölçümünde Kullanılan Aletler

·        Konimetre

·        Filtreli aletler

·        Gravimetrik Ölçüm

·        Isısal çökeltici

·        Tindalometre

·        Elektrostatik Presipitatör

·        Radyasyon Dedektörü

Titreşim Ölçümü

Titreşim; Araç, gereçlerin ve makinelerin çalışırken oluşturdukları salınım hareketleridir.

Titreşimin literatürde iki fiziksel değişken birim ile tanımlanır. Bunlar frekans ve şiddettir. Titreşim Şiddeti: Titreşim kaynaklı ortamda titreşimden ileri gelen enerjinin hareket yönüne dikey, birim alanda, birim zamandaki akım gücüne, titreşimin şiddeti denir. Birimi (W/cm2) dir. Titreşimin frekansı: Birim zamandaki titreşim miktarına titreşimin frekansı adı verilir. Titreşim Birimi ise Hertzdir (Hz)

Titreşim; vücudu etkileme biçimine göre iki şekilde incelenir.

El-kol titreşimi: Belirli bir enerji ile çalışan ekipmanlardan yayılan, el kol sistemine aktarıldığında çalışan üzerinde damar, sinir ve kas, eklem bozuklukları gibi sağlık sorunlarına sebebiyet vererek çalışan sağlığı ve güvenliği üzerinde olumsuz etkileri bulunan mekanik enerjilerdir.

Taş kırma makineleri, kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik çekiçler, ormancılıkta kullanılan testereler, parlatma ve rende makineleri el-kol titreşimi oluşturan titreşim kaynaklarıdır.

       Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2

       Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2

Bütün vücut titreşimi: Belirli bir enerji ile çalışan ekipmanların tüm vücuda aktarıldığı durumda çalışan sağlığı ve güvenliği için risk oluşturan özellikle omurga ve bel rahatsızlıklarına sebebiyet veren mekanik enerjilerdir.

Traktör ve kamyon kullanımı, dokuma tezgâhları, yol çalışmalarında kullanılan makineler tüm vücudu etkileyen titreşim kaynaklarına örnek verilebilir.

       Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2

       Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2

 

Tüm vücudun veya el ve kolların titreşime maruziyeti sonucunda oluşan etki belirli ölçütlerle değerlendirilmektedir. Bunlar;

1.     Titreşimin yönü,

2.     Titreşimin frekansı,

3.     Titreşimin şiddeti,

4.     Titreşime maruz kalan kişinin yaşına, cinsiyetine ve kişisel duyarlılığı ile genel sağlık durumu,

5.      Titreşime maruz kalınan süre,

6.     Titreşimin uygulandığı bölgeye ve bölgenin büyüklüğü gibi ölçütlerdir.

Aydınlatma Ölçümü

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli etkenlerden biri aydınlatmadır. Aydınlatma ölçümü ile iş ortamında aydınlatma seviyesinin uygunluğunu, yeterliliğini tespit etmek için yapılan ölçümdür. İşletmenin çalışma yaptığı sektör ve yapılan işe göre uygun aydınlatma sağlanması temel amaçlardandır. Aydınlatma, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından büyük önem taşır. İyi bir aydınlatma; Çalışanın konfor alanına etki ederek işçi sağlığını korur dikkat ve motivasyonunu artırır. İş kazalarının görülme oranını azaltır. İşyerindeki üretim ve verimliliğin artmasına yardımcı olur.

Işık ölçme Lüksmetre ile yapılır. Ölçümler, anlık bir nokta ya da belli bir süredeki ortalama değer olarak ölçülebilir.

 

Aydınlatma Şiddeti (lüks)

Koridorlar ve depolama alanları

100

Ofis çalışmaları

500

Yüzey hazırlama ve boyama

750

Montaj, kalite kontrol ve renk kontrolü

1000

Tablo 1. İşyerlerinde bazı alanlarda ve işlerde gerekli aydınlatma şiddeti değerleri

 

Termal konfor ölçümleri

Termal konfor, işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun işin yürütümü sırasında ortamın sıcaklık, nem, hava akımı, iklim koşulları açısından uygun olması hem bedensel hem de zihinsel faaliyetlerinin belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder.

Çalışma ortamında uygun olmayan termal konfor şartları, iş kazalarının artmasına buna bağlı olarak üretim ve verimin düşmesine sebep olur.

İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden dört ayrı etmen vardır: Hava sıcaklığı, Havanın Nemi, Hava Akım Hızı, Radyant Isı

Havanın Sıcaklığı

Ortamın sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Isı enerjisinin şiddetidir. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. İşyeri ortamının sıcaklığı kuru termometreler ile ölçülür. Kuru termometreler ile ölçülen sıcaklık ortamdaki hava akım hızı ve havanın nemine bağlı olan sıcaklıktır. Santigrat (°C) veya Fahrenayt (°F) olarak ifade edilir.

İşyerlerinde sıcaklık derecesi 15 (°C) dereceden az ve 30 (°C) dereceden yüksek olmamalıdır. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddeleri veya bunların buhar ve gazlarını tutuşturabilecek sıcaklık derecesine yükselen veya kıvılcım ya da çıplak alev çıkaran ısıtma sistemi kullanılmamalıdır.

Nem

Havada bulunan su buharı miktarıdır. Havadaki nemi ölçmek için Higrometreler kullanılır.

Mutlak nem; 1 m3 havadaki su buharı miktarının gram olarak ağırlığı mutlak nem olarak tanımlanır.

Bağıl nem; Belli bir sıcaklıkta, belli bir hacim havada bulunan su buharı miktarının aynı sıcaklıkta ve aynı hacimdeki doymuş havada bulunan su buharı miktarına oranıdır. İşçi sağlığı açısından bağıl çok önemlidir. İşyerinde bağıl nem değerlendirilirken hava akım hızı, sıcaklık gibi diğer termal konfor şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Genel bir ifade ile işyerinde bağıl nem oranı %30 ile %80 olmalıdır.

Maksimum nem; Belli bir sıcaklıktaki ve belli bir basınç altında 1m3 havanın taşıyabileceği en çok su buharı miktarıdır.

Radyant Isı

Çevredeki cisimlerden yayılan ısı enerjisidir. İşyerinde yapılan işin niteliğine göre sıcak yüzeyler bulunabilme ve bu yüzeylerden ısı radyasyonu ortaya çıkabilmektedir. Isı radyasyonundan korunmanın tek yolu, çalışanla kaynak arasına ısı geçirmeyen bir perde koymaktır. Ancak konulan perde ısıyı yansıtmıyorsa, ısıyı absorblayarak ısı kaynağı haline de gelebilir.

Radyant ısı, Glob termometreler ile ölçülür.

 

KİMYASAL ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Günümüzde kimyasal maddeler, sanayide ve günlük özel yaşantımızda kullandığımız vazgeçilmez bir parça olmuştur. Bu maddeler katı, sıvı ve gaz hallerinde kullanılmaktadır.

Katı halde bulunan kimyasal maddelerin bir kısmının cilde temas etmesi ve yiyeceklerle birlikte yutulacak olması durumunda zehirlenme etkisi görülebilir.

Sıvı kimyasalların önemli bir kısmı solunabilen ve kimyasal maddenin çeşidine bağlı olarak zehirli olabilen buharlar çıkartmaktadır. Bunlar cilt üzerinden veya solunum yolu ile vücuda alınabilmektedir. Cilt üzerinden geçerek kana karışan bazı kimyasallar ise vücutta bazı zararlara yol açmaktadır.

Katı ve sıvı kimyasal maddelerin bir kısmı ısıtıldığı zaman gaz durumuna geçmektedir. Renk ve koku bakımından bu gazlar bazen fark edilebiliyorken, bazı gazlarda ise renk ve koku unsurları özel cihazlarla tespit edilebilmektedir.

İşverenler, kimyasal maddelerle çalışma süreçlerinde çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, önlenemeyen durumlarda maruziyeti en aza indirmek ve çalışanları oluşabilecek çeşitli tehlikelerinden korumak amacı ile gereken bütün önlemleri almak zorundadır. Aksi taktirde işçi sağlığı üzerinde tehlikeli sonuçlara neden olabilir.

İşverenler ayrıca, çalışma ortamında yaptıkları işten dolayı tehlikeli kimyasal madde olup olmadığını belirlemek ve varsa çalışanların sağlık ve güvenliği açısından etkilerini tespit etmek amacı ile risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü vardır.

 

SAĞLIK ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Çalışanlara yapılan sağlık muayeneleri sonucunda elde edilen ölçümlerdir. Toplu ve kişisel donanımların kullanılması, sağlık bilgisi koşullarının sağlanması genellikle ölçüm sonuçlarına göre değerlendirilebilmektedir. Örneğin gürültülü ortamda bulunan çalışanlara yapılan sağlık muayenelerinde gürültünün olumsuz etkilerinin varlığı tespit edilirse, gürültü önleyici ekipmanlar daha önleyici olanlarla değiştirilmelidir.

Yapılacak sağlık muayeneleri rutin ve belirli testler içereceği gibi, yapılan işin gereği ve kişinin sağlık durumuna göre özel yapılabilecek testleri de içermektedir.

 

 

 

ERGONOMİ

Ergonomi: Ergonominin literatüre girmiş bir çok tanımı mevcuttur. Bizim için önemli olan iş ortamı olduğundan dolayı basit bir tanımla;

Ergonomi: İşin insana, insanın işe olan uyumudur.

Ergonomi esas itibariyle işyerinin çalışana uydurulmasıdır Sanayileşme ile birlikte kullanılan makineler kadar insan da önemli bir üretim faktörüdür. Bu nedenle iş hayatında uygun koşullar ile sağlanacak çalışma ortamları, iş veriminin artması için oldukça önemlidir.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, ergonomi biliminin temelini iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında çalışanlara ve işverenlere aktarmaktadır.

ERGONOMİNİN AMAÇLARI

Çalışanın iş ortamında sağlık ve güvenlik içinde çalışmasını sağlamak

İşin, insanın antropometrik ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun tasalanmasını sağlamak

Her türlü alet, makine, araç ve donanımın insan nitelikleri ile bağdaşacak şekilde tasarlanmasını sağlamak

Psikososyal açıdan olumlu iş ortamının oluşmasını sağlamaktır.

Bu amaçlardan da anlaşılacağı gibi ergonomi tıp, mimarlık, mühendislik, sosyoloji, psikoloji ve fizyoloji gibi birçok bilim alanından yararlanır.

ÇALIŞMA ORTAMLARINDA ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ

Fiziksel etmenler: Düşük sıcaklık, Vibrasyon, Yinelenen ya da sürekli yapılan iş Aşırı kuvvet, Belirli prosedür doğrultusunda çalışmak, Lokalize mekanik temas baskıları

Biyolojik etmenler: vücut boyutları ve yetenekleri, fizyolojik süreçler, çalışan insanların fiziksel rahatlıkları ve beden yeteneklerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri, kullandıkları malzemeler, çalışma yüzeyleri ve hacimlerinin kendi boyutları ile uygun olmasına bağlıdır. Eğer antropometrik koşullardan yararlanılmaz ise, kas- iskelet sistem hastalıkları ve yorgunluk ortaya çıkar.

Psikolojik etmenler: Mental iş yükü, bilgi işleme, eğitim süreçlerinde uygunsuzluklar

İş etmenleri: Zaman- hız etkileşiminin işin gereksinimleri bakımından rolü, iş tasarımı, yinelenen ve sürekli çalışma, zorlu çalışma, duruş biçimine bağlı stresler, lokalize mekanik stresler

Örgütsel etmenler: İşyerinde kullanılan yönetim biçimleri

ERGONOMİK RİSK YÖNETİMİ

Ergonomik ihtiyaçlar belirlenir. Olası çözümleri araştırılır ve sonuçları belirlenir. Etkilenecek olan çalışanlar ile gerekli olan iletişim sağlanır. Durum analizi raporu oluşturulur.

Toplanan veriler değerlendirilir. Ergonomik hedefler belirlenir. Bu hedefe ulaşabilmek için program ve stratejiler geliştirilir. Gerekli bilgi için Kayseri’ de iş sağlığı ve güvenliği firmamız İNOVA OSGB ile görüşme sağlanmalıdır.

Ergonomik çözümler belirlenir. Çözümler uygulanır. Çalışanlara eğitimler verilir. Çalışanlardan geri dönüşler alınarak ergonomik çözümlerin uygunluğu değerlendirilir.

 

ÇALIŞMA ORTAMINDA ERGONOMİNİN YARARLARI

v  Çalışma ortamında iş güvenliği artar.

v  Yapılan işin kalitesi artar.

v  Bakım ve eğitim maliyetlerinde azalmalar olur.

v  Çalışanlarda görülecek hastalıklarda, mazeretlerde ve devamsızlıklarda azalmalar olur. İşyerinde sağlık kalitesi artar.

v  Hatalarda azalmalar, doğrulukta artışlar olur. Bu ilke doğrultusunda iş kazaları büyük ölçüde önlenmiş olur.

v  Çalışanlar daha kısa zamanda daha hızlı öğrenir.

v  Çalışanların işlerine aidiyet duyguları ve iş doyumları artar.

v  Çalışanların kas- iskelet ve görüş konforlarında artışlar olur.

v  Çalışanların motivasyonları artar. Çalışanlarda yaşanabilecek işin yürütümünü etkileyecek olan yorgunluk ve stres gibi faktörler azalmış olur.

v  Çalışma yöntemleri ve prosedürleri daha uygun koşullarda belirlenir.

v  Çalışma süresi boyunca zamanın verimli geçmesi sağlanır. Kayıp zamanlar önlenmiş olur.

v  Çalışma ortamında karşılaşılabilecek problemlerin azaltılması ve stres faktörlerinin azaltılması sağlanır.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, çalışanlarınıza ve işyerinize değer veriyor.

 


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HER ZAMAN KAZANDIRIR

 

İş güvenliği; yapılan iş sebebiyle çıkabilecek kısa ve uzun vadeli sağlık problemlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmaların tümüne verilen isimdir.

İş güvenliği hizmeti kapsamında önceden alınacak tedbirler sayesinde oluşabilecek tehlikeli durumların önüne geçilebilmektedir.

İş güvenliği hizmeti ile iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenmiş olur.

İş güvenliği hizmeti ile alınacak tedbirler ışığında iş gücü kaybı önlenmekte, üretimde kalite ve devamlılık sağlanmaktadır.

İş güvenliği hizmeti çalışanlara güvenli çalışma ortamları oluşturarak çalışanın motivasyonunu artırmaktadır.

İş güvenliği hizmeti ile ergonomik bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

İş güvenliği hizmeti alan işverene sorumlu bir imaj yaratmaktadır.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB ile iş sağlığı ve güvenliğini ciddiye alın.

 

 İş güvenliği kültürü; İş güvenliğinin öncelikli olduğu, sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline geldiği yaşam biçimidir.

·        Tehlikeyi önceden sezebilmek,

·        Yaptığı ya da yapılacak işlerin risklerini bilmek,

·        Tehlikeli durum ve tehlikeli davranışlardan uzak durmak,

·        Gereksiz risk almamak,

·        Hayatın her anında güvenliği ön planda tutmak,

·        Güvenli davranışı alışkanlık haline getirmek,

·        Güvenli yaşamayı ‘’yaşam biçimi’’ haline getirmek güvenlik kültürünün vazgeçilmez ilkeleridir.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak iş güvenliğini bir kültür haline getiriyoruz.İŞ KAZALARINDA DOMİNO TEORİSİ

Kazalar incelendiğinde beş temel nedenin arka arkaya sıralanması sonucu meydana geldiği anlaşılır. Olaylar bu beş domino taşının her biri kaza zincirinin halkasını oluşturur.  Bu halkalardan birisi olmadıkça bir sonraki adım meydana gelmez ve zincir tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma meydana gelmez. Hiçbir kaza sebepsiz meydana gelmez. Bu nedenle oluşan her türlü kazanın incelemesini sağlamak, kazaya neden olan etkenleri araştırmak, gerekli olan değerlendirmeleri yaparak alınması gereken önlemleri belirlemek ve uygulamak, kazaların önlenmesi veya etkilerinin en aza indirgenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi, Heinrich Yasası olarak ta bilinen Domino Teorisi doğrusal bir inceleme yapılarak kazalara neden olan faktörün tespit edilmesine yardımcı olur.

Heinrich’e göre kazaların;

%88’inin çalışanların emniyetsiz hareketlerinin,

%10’unun emniyetsiz koşulların,

%2’sinin ise öngörülemez durumların sebep olduğunu bilinmektedir.


KAZALARIN OLUŞUM ZİNCİRİ

1.     Doğuştan Gelen ve Yetişilen Çevreden Edinilmiş Hususlar

İnsanın tabiat şartları karşısında yaratılıştan gelen zayıflığı kazaya yol açan faktörlerin başında yer alır.

2.     Kişisel kusurlar

Dalgınlık, asabiyet, dikkatsizlik, önemsemezlik ve ihmal gibi kişisel kusurlar kaza zincirinin ikinci temel faktörüdür. Bu kişisel kusurlar, şahsın yanlış ya da gereksiz hareket yapmasına sebep olur. İnsanların sahip olduğu bu kusurları eğitim ve disiplinle kısmen önlenebilmektedir. İş güvenliği bilimi kişisel olan bu kusurların çevresel ve psikososyal etkenler nedeni ile ne zaman ortaya çıkacağını bilemeyeceğinden dolayı insanı kusurlu bir varlık olarak kabul eder.

3.     Tehlikeli hareket (davranış) ve Tehlikeli Durum

İnsanın kişisel kusurlarının bir kazaya sebep olabilmesi için tehlikeli şekilde hareket etmesi gerekir. Kaza zincirinin üçüncü halkasının gerçekleşebilmesi için tehlikeli harekete bir de tehlikeli durumun eşlik etmesi şarttır.

4.     Kaza olayı

Kaza zincirinin dördüncü olan bu halkası kaza olayıdır. Bu halkada, kaza zincirini oluşturan ilk üç halkanın arka arkaya dizilmesi de önceden planlanmayan ve bilinmeyen, zarar vermesi muhtemel olan bir olayın meydana gelmesi için temel faktördür.

5.     Yaralanma (Zarar veya Hasar)

Bir kazanın, kaza tanımındaki niteliklerini tamamen taşıması için yaralanma (zarar veya hasar) evresininde bulunması gerekir. Ve bu evre kaza zincirinin dördüncü halkasını oluşturur.

 


                                                               İŞ KAZASI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINI KANUNUN 13.MADDESİNE GÖRE

·        Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

·        İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendine adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

·        Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işin yapmaksızın geçen zamanlarda,

·        Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

·        Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

Bir olayın iş kazası olup olmadığı Sosyal Güvenlik Kurumunca değerlendirilebilmesi için öncelikle İş kazası geçiren kişinin,

-Sigortalı olması,

-Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,

-Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen özre uğraması,

Hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir. Bu hal ve durumlardan bir tanesinin bulunmaması durumunda meydana gelen bir olayın iş kazası olarak nitelenmesi mümkün değildir.

 

İŞ KAZASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

İşveren, kaza geçiren çalışanın gerekli olan sağlık hizmetini sağlamakla yükümlüdür.

İşveren mümkün olduğu en kısa sürede sağlık ekiplerinin kaza geçiren çalışana ulaşmasını sağlamak ve çalışanı sağlık kuruluşuna ulaştırmak zorundadır.

İşveren, iş kazası sonrası en az 3 gün içerisinde kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmelidir. Çalışan, işverenin kontrol alanı dışında bir kaza geçirdiyse işverenin, SGK’ ya bildirme süresi, iş kazasını öğrendiği günden itibaren başlamaktadır. Eğer bu sorumluluğu işveren yerine getirmediyse, çalışanın SGK’ ya bildirmesi gerekmektedir.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, iş kazalarını önleme politikasıyla hizmet vermektedir.

 

 

İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

İş kazalarını %88’i tehlikeli hareketler, %10’u tehlikeli durumlar, %2’si ise kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Tehlikeli Hareketler (Davranış)

§  Emniyetsiz çalışma,

§  Alet ve makineleri tehlikeli hale getirme,

§  Emniyetsiz yükleme, taşıma, istifleme

§  Emniyet donanımını kullanılmaz hale getirme

§  Kişisel koruyucu donanım kullanmama vb. sayılabilir.

Tehlikeli Durumlar

§  Uygun olmayan koruyucular,

§  Arızalı iş ekipmanları,

§  Emniyetsiz tasarımlı alet ve makineler,

§  Yetersiz ya da fazla aydınlatma,

§  Emniyetsiz yöntemler vb. sayılabilir.

Bu tehlikeli hareketler ve durumlardan dolayı meydana gelen iş kazaları sonucunda çalışanlar yaralanma, sakatlanma ve ölümle karşı karşıya kalmaktadır.

 

İŞ KAZALARINI ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Ø  İşyerindeki güvensiz şartları ortadan kaldırmak

Emniyet tasarımlı iş ekipmanı kullanmak,

Tehlikeli bölgelere bilgilendirici uyarılar yerleştirmek ve bu bölgelerde gerekli önlemleri almak,

Kişisel koruyucu donanım kullanımını sağlamak,

Risk analizi ve acil eylem planını belirlemek,

Erken uyarı sistemi yaptırmak,

Ergonomi ve termal kontrol şartlarını belirlemek,

Diğer risklere karşı önlem almak. (yangın, patlama vb.)

Ø  Tehlikeli davranışları önlemek

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesini sağlamak ve eğitimleri tekrarlamak,

İş güvenliğine uygun olmayan çalışmaları anında müdahale ederek önlemek,

Doğru ve emniyetli çalışma alışkanlığını kazandırmak iş kazalarını önlemek açısından alınabilecek önlemlerdir.

 

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNDE FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

İşyerlerinde çalışanlar açısından büyük risklere neden olabilecek fiziksel etmenler şunlardır;

Ø  Gürültü

Ø  Titreşim

Ø  Termal konfor

Ø  Aydınlatma

Ø  Radyasyon

Ø  Basınç

GÜRÜLTÜ

Gürültü genel tanımıyla kulağa hoş gelmeyen istenmeyen sestir. Endüstriyel gürültü dediğimizde ise, işyerinde çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz olarak etkileyen sesler olarak tanımlanabilir.

İş sağlığı ve güvenliğinde alınacak tedbir olarak işitme kaybına neden olabilecek gürültünün değerlendirilmesi ve gürültüyü meydana getiren sesin basıncının ve frekansının belirlenmesi gerekir.

Endüstriyel gürültü kaynakları olarak pompaların, kompresörlerin, tribünlerin, vantilatörlerin, jet motorların ve vanaların sıvı ve gaz iticileri, fırın ve motorların ateşleme gürültüleri, transformatör ve dinamoların ortaya çıkardığı sesler, dişli, çevirici motor ve makinelerden gelen titreşim ve sürtünme sesleri, dövme, perçinleme, çakma makineleri ile kesici, ezici makinelerin yarattığı sesler sayılabilir.

Gürültü şiddeti desibel frekansı Hz olarak ölçülür.

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri:

Fiziksel etkileri: Gürültü işitme duyusunda geçici veya kalıcı işitme bozukluklarına yol açar.

Gürültünün fiziksel etkilerinin oluşmasında; Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti, gürültüyü meydana getiren sesin frekans dağılımı, gürültüden etkilenme süresi, gürültüye karşı kişisel duyarlılık hali, gürültüye maruz kalan kişinin yaşı, gürültüye maruz kalan kişinin cinsiyeti önemlidir.

Fizyolojik etkileri: Kan basıncında artma, dolaşım bozuklukları, solunum hızında artma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks hareketleri meydana getirir.

Psikolojik etkileri: Uyku düzeni bozuklukları, yorgunluk, davranış bozukları, aşırı sinirlilik, strese yol açar.

Performans etkileri: İş veriminin düşmesi, odaklanma yetisinde bozukluk, hareketlerin yavaşlaması gibi birtakım sorunlara yol açar.

Gürültü zararlarının meslek hastalığı olarak sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 Db.’ in üstünde olan işlerde ise otuz gün çalışılmış olması gerekmektedir. Gürültü için yükümlülük süresi altı ay olarak belirlenmiştir.

Gürültü kaynağında alınacak önlemler:

Ortamda kullanılan ekipmanların, gürültü düzeyi düşün olan makineler ile değiştirilmesi

Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi

Gürültü kaynağı olan makinelerin işleyişini tekrar düzenlemek kaynağında alınabilecek önlemlerdendir.

Gürültülü ortamda alınabilecek önlemler:

Makinelerin yerleştiği alanlarda, gürültü ve titreşime karşı yeterli önlemlerin alınması

Gürültü kaynağı ile çalışan arasında gürültü önleyici engel koymak veya mesafeyi artırmak

Sesin geçebileceği ve yansıyabileceği yerleri ses emici malzemeler ile kaplamak alınabilecek önlemlerdendir.

Gürültüyü, gürültüye maruz kalan kişide engellemek için;

Gürültüye maruz kalan çalışanın, sese karşı izole edilmiş bir bölme içerisine almak

Gürültülü ortamda çalışma süresini azaltmak veya rotasyonla çalışmak

Kişisel koruyucu donanım kullanmak alınabilecek önlemlerdendir.

 

TİTREŞİM

Titreşim; Araç, gereçlerin ve makinelerin çalışırken oluşturdukları salınım hareketleridir. Çalışma durumunda olan ve iyi dengelenmemiş ekipmanlar genellikle titreşimin oluşmasını etkileyen bir faktördür.

Titreşim, el-kol titreşimi ve bütün vücut titreşimi ile işçilerin sağlık ve güvenliği üzerinde etkilerini gösterirler.

Titreşimler insanlar üzerinde fiziksel ve biyomekanik, psikolojik, fizyolojik ve patolojik etkiler meydana getirir. Bu etkiler birbirleriyle sıkı ilişki içerisindedirler.

Birey titreşime maruz kaldığında, titreşim enerjisine maruz kaldığında hafif bir sarsıntı hisseder eğer titreşimin frekansı yüksek ise karıncalanma hatta yanma hissi duyar.  Titreşim enerjisi koldan omuza geçerken güç kaybına uğrar. Bu güç kaybı omuzlarda fazla olur. Bireyde doku yapısında deformasyon, solunum hızında artma, oksijen tüketiminin artmasına bağlı enerji kaybı görülmektedir. Kalp atım sayımının artmasına bağlı olarak kan basıncının artmasına neden olur. Merkezi sinir sistem üzerindeki hücrelerde fonksiyonel azalma meydana gelir.

Tüm vücudun veya el-kol titreşiminin oluşturduğu maruziyet sonucu oluşan etki, titreşimin frekansı, şiddeti, yönü, titreşime maruz kalınan süre, titreşimin uygulandığı bölgenin büyüklüğüne, titreşime maruz kalan kişinin yaşı, cinsiyeti ve kişisel sağlık durumuna bağlıdır.

Titreşimden oluşan meslek hastalıklarında yükümlülük süresi iki yıldır.

Titreşime maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için:

Yapılacak işe uygun olarak en az titreşimi sağlayacak ekipman seçilmelidir.

Titreşimin zararlı etkilerinin önlenebilmesi için, titreşimi azaltan uygun donanımlar kullanılmalıdır.

İşyerinde, kullanılan sistemler ve iş ekipmanları için uygun bakım ve onarımların yapılması sağlanmalıdır.

Çalışanın maruziyet süresi azaltılmalıdır. Uygun iş programı sağlanmalıdır.

Çalışanı soğuktan ve nemden koruyacak uygun giysi sağlanması gibi önlemler alınmalıdır.

 

 

TERMAL KONFOR

Termal konfor, işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun işin yürütümü sırasında ortamın sıcaklık, nem, hava akımı, iklim koşulları açısından uygun olması hem bedensel hem de zihinsel faaliyetlerinin belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder.

Termal konforun uygun olmaması durumunda çalışan bu durumun hemen farkına varmaz. Önce sıkıntı hisseder ve daha sonra rahatsızlık duyar.

Çalışma ortamlarındaki konforsuz ortam şartları iş kazalarının artmasına ve bu bağlamda işgücü kayıplara sebep olarak verimin düşmesine neden olur.

Hava sıcaklığı, hava akım hızı, havanın nemi ve radyant ısı insanın ortamla ısı alışverişini etkileyen faktörlerdir. İş yerindeki termal konfor ortamının sağlanması için bu faktörler kabul edilebilir düzeyde olması gerekmektedir.

 

AYDINLATMA

Ortamı ve içerisinde barındığı nesneleri istenilen ölçütte görsel algılanmaya uygun kılınacak şekilde tasarlanan ışık uygulaması aydınlatma olarak tanımlanır. Bütün algılamaların %80 ile %90 ‘ı görme ile gerçekleşmektedir.

İyi bir aydınlatmanın iş ve işçi sağlığı açısından önemi şunlardır;

ü  İyi bir aydınlatma ile görme keskinliği sağlanarak daha iyi görmemizi sağlar.

ü  İşyerlerinde, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine olanak sağlar.

ü  Aydınlatmanın yeterli ve uygun olması çalışanın psikolojisi üzerinde olumlu etkiler gösterir. Moral ve motivasyonunu artırarak iş üzerindeki başarısını artırır.

ü  İyi bir aydınlatma, doğru ve hızlı görmeyi sağlayarak zamandan tasarruf sağlar.

ü  İşyerinde verim ve kalitenin artmasında rol oynar.

Aydınlatma ile ilgili alınabilecek önlemler:

Gün ışığının doğrudan girmesi önlenmelidir.

Genel olarak güvenlik işaretlerinin dışında kalan, möble ve makine parçalarının, açık, mat renklere boyanması sağlanmalıdır.

Yapay ışık kaynaklarının çalışanların görüş açılarının dışına yerleştirilmesi veya uygun gölgeliklerin kullanılması sağlanmalıdır.

Çalışma ortamındaki aydınlatma her tarafta eşit seviyede sağlanmalıdır.

Aydınlatma için kullanılan ışık kaynakları seçiminde, yaygın ışık veren kaynaklar kullanılmalıdır. Ve bunlar birbirine yakın yerleştirilmelidir.

RADYASYON

Radyasyon, elektromanyetik dalgalar veya hızlı parçacıklar şeklinde yayılan enerjidir. Radyasyonların yarattığı zararlar ışının cinsine, enerji miktarına ve etkiye maruz kalan yere bağlı olarak değişir. Genel olarak iş yerindeki radyasyon, hassas kişilerde boğazda kuruluk hissi, görme problemleri, baş ağrısı, seslere karşı aşırı hassasiyet, işitme zorluğu gibi rahatsızlıklara sebebiyet verir.

İşyerinde radyasyondan korunma ve güvenliğin sağlanması için:

Radyoaktivite/ doz ile ilgili niceliklerin ve birimlerin bilinmesi,

Gerekli ölçümlerin yapılması,

Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi büyük önem taşır.

 

 

BASINÇ

Birim alana yapılan kuvvete basınç denir. Birimi Bar veya Newton/cm2dir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ise basınç ise normal hava basıncının daha fazla veya daha az olması gereken veya olan işyerlerindeki basınçtır.

Atmosfer basıncından daha yüksek ya da düşük basınçlı yerlerde çalışan işçilerde kalp, dolaşım, solunum sistemi rahatsızlıkları görülebilir.

Düşük ve yüksek basınçta çalışacak işçi seçimine dikkat edilmelidir. Çalışacak işçilerin işe giriş ve periyodik muayeneleri tam ve sistemik şekilde olmalıdır.

İşçilerin;

• Genç ve tecrübeli olmalı,

• Obez ve alkolik olmamalı,

• Kronik solunum sistemine hastalıkları olmamalı,

• Akut KBB yakınmaları olmamalı gerekmektedir.

 Basınç altında çalışacak işçilerin, basıncın insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda gerekli eğitimleri alarak bilgi sahibi olmalıdır.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, çalışanların maruz kaldığı fiziksel risk etmenlerini minimize etmek için çalışmalar yürütmektedir.

                                     

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye, zehirlenmeye sebep olabilen, genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmalarda dahil, hücre kültürleri ve insan endoparazitleri biyolojik etkenlerdir.

Mesleki biyolojik etmenlere maruz kalan işler:

·        Gıda üretilen fabrikalarda çalışma,

·        Tarımda çalışma,

·        Hayvan ve hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma,

·        Sağlık hizmetlerinin verildiği yerler,

·        Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki kliniklerde veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarında çalışma,

·        Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma,

·        Kanalizasyon, arıtma tesislerinde çalışma,

·        Biyoteknoloji üretim işlemlerinde çalışmalar sayılabilir.

Biyolojik etkenlerin riskini değerlendirmek ve gerekli önlemleri belirlemek için maruziyetin türü, düzeyi ve süresi belirlenmelidir. Her bir biyolojik etkene risk değerlendirmesi mutlaka yapılmalıdır. Biyolojik etkenlere maruziyet düzeyi düzenli aralıklarla ve işçinin maruziyet koşullarını etkileyecek herhangi bir değişiklik durumu olduğunda yenilenmelidir.

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirilmesi yönetmeliğine göre yer alan hükümler ve belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır:

• İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması,
• Yetkili makamların, işçilerin sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri,
• İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler,
• İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler,
• Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak işçilerin yakalandığı hastalıkla ilgili bilgiler dikkate alınmalıdır.

Biyolojik risklerin azaltılmasına yönelik işyerinde alınabilecek önlemler:

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak öncelikli önlemlerimiz;

ü  Maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısını en az seviyede tutulmalıdır.

ü  Çalışma süreci ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenin yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

ü  Toplu koruma önlemlerine öncelik verilir. Eğer toplu koruma önlemi yetersiz kalıyorsa veya koruma sağlanamıyorsa kişisel koruyucu yöntemler kullanılmalıdır.

ü  İşyerlerinde alınacak hijyen önlemleri sayesinde biyolojik etken kontrol alınarak ortama yayılması önlenir.

ü  İşyerinde biyolojik risk işareti ve diğer işaretler kullanılarak bilgilendirme sağlanır.

ü  Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır.

ü  Gereken durumlarda, kullanılan biyolojik etkenlerin bulunduğu ortamların dışında da ortam ölçümleri yapılır.

ü  Atık yönetimi oluşturarak çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

ü  İşyerinde çalışan işçilere gerekli bilgilendirmeler yaparak eğitimler verilmelidir.

 

 

 

 

    

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sonrasında oluşabilen, atık olarak meydana gelen ya da kazara oluşan her türlü, element , bileşik yada karışımlardır.

Kimyasalların üretilmesi kullanımı, doğal ortamdan alınarak değişme uğratılması, yeniden üretilmesi veya sentetik yollarla kimyasal maddlerin üretilmesi insan yaşamını kolaylaştırabileceği gibi yaşam için zararlı sonuçlara da sebebiyet verebilir.

Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirilmesinde;

Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik açısında nitelikleri,

Kimyasal maddelerin miktarı, kullanım sıklığı ve kullanma şartları,

Kimyasal maddeye karşı maruziyetin düzeyi ve süresi,

Mesleki maruziyet sınırı değerleri ve biyolojik sınır değerleri,

Alınan ya da alınması gereken önlemler dizisi ve etkisi,

Önceden elde edilmiş sağlık gözetimi raporları,

Birden fazla kimyasalla çalışan işyerlerinin kullandıkları kimyasal maddelerin her birinin birbirleri ile ilişkisinin bilinmesi gereklidir.

Tehlikeli kimyasallar; sağlığa, güvenliğe çevreye akut veya kronik zarar verebilen kimyasallar olarak tanımlanabilir.Tehlikeli kimyasalların oluşturduğu zararlar üç başlık altında toplanabilir:

Ani, tekrarlayan veya uzun süreli kimyasala maruz kalınması sonucu oluşan ve sağlığa zararlı olanlar,

Kimyasal maddenin özelliğinden kaynaklı fiziksel ve kimyasal zarar verme riski olanlar,

Çevreye zarar verenler.

Kimyasalların sağlığa zarar verme etkileri,

·        Temas yerlerinde tahriş yaparlar.

·        Kana karışarak sistemik etki yaparlar.

·        Hedef organa ulaşarak etki gösterirler.

Zehirli veya çok zehirli maddeler, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, duyarlılık yaratan maddeler, kanserojen, mutajen, teratojen, üreme sistemine zarar veren, genetik olmayan doğum anormalliklerine sebep olan maddeler sağlığa zarar veren kimyasal maddelere örnek gösterilebilir.

Kimyasal özellikleri bakımından fiziksel ve kimyasal zarar verme riski taşıyan maddelere patlayıcı, oksitleyici, çok kolay parlayıcı, çok parlayıcı,parlayıcı, alevlenir madde, çok kolay alevlenir maddeler örnek verilebilir.

Çevreye zarar veren maddeler ise, canlı organizmalar için zehirli ve zararlı olan, çevrede yok olmayıp kimyasal artık olarak kalıcı olan biyolojik anlamda birikim yaratan maddelerdir.

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler:

Tehlikeli kimyasallar ile çalışmalar en az kişi ile yürütülür.

Uygun risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Çalışanların kimyasal maddelere maruziyet miktarı ve süreleri belirlenerek mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde en az düzeyde tutulur.

İşyerinde uygun ortam düzenlemeleri ve iş organizasyonu yapılır. İşyeri bina ve eklentileri daima düzenli tutulur.

Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun temizlik imkanları sağlanır.

Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanmasının sağlanması için gerekli önlemler alınır.

Eğer tehlikeli kimyasal madde tehlikesiz ya da az tehlikeli madde ile değiştirebiliyorsa bu önlem alınmalıdır. Yapılan işin niteliği sebebiyle bu önlem alınamıyorsa mutlaka risk değerlendirilmesi ile gerekli tedbirler alınarak risk azaltılmalıdır:

·        Kimyasal maddelerin çalışan sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşmasının engellenmesi için uygun proses ve mühendislik kontrol sistemi seçilir ve uygun iş ekipmanı ile iş yürütümü sağlanır.

·        Riske karşı kaynağında tedbir alınarak toplu koruma önlemi sağlanmalıdır. Eğer alınan tedbirler dahilinde toplu koruma önlemleri yetersiz kalıyorsa bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri de uygulanır.


 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNDE PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

Mesleki hayatta karşılaşılabilen riskler genel olarak fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risklerden oluşur. Psikososyal risk etmenlerinin farkındalık düzeyi diğer risk etmenlerine göre yeterli düzeye ulaşamamıştır.

Uluslararası Çalışma Örgütü psikososyal risk etmenleri iş doyumu, iş yönetimi ve örgütlenmesi, çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim şeklinde tanımlanmıştır. Bu etkileşimler bilişsel fonksiyonları olumsuz etkilediğinden psikososyal risk etmeni halini alarak işçi sağlığını olumsuz etkiler.

İşin gerekleri işçinin bilgi, beceri ve gereksinimleri ile çatıştığında, işçinin işi üzerindeki kontrol etme gücü ve sosyal desteği yetersiz olduğunda psikososyal riskler oluşur.

Psikososyal tehlikeler, sağlığı doğrudan ya da yarattığı stres nedeniyle dolaylı yoldan etkiler.

PSİKOSOSYAL TEHLİKEYİ BELİRLEYEN KOŞULLAR

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, psikososyal risk etmenlerinden doğabilecek zararlara ilişkin TMS Clinic ile anlaşmalıdır.

§  İşin yapıldığı koşullar ve iş çevresi (context)

Örgütsel kültür ve işlev: Yetersiz iletişim, sorunların çözümünde desteğin olmaması, kişisel gelişim olanaklarının yetersiz olması, örgütsel hedeflerin belirsiz olması, çalışanların bu hedefleri bilmemesi

Örgütsel rol: Örgütteki rol belirsizliği, rol çatışması, insanlara ilişkin sorumluluklar

Kariyer gelişimi: İşyerinde terfilerin olmaması ya da belirsiz olması, yetersiz veya düşük ücret, işin sosyal değerinin düşük olması, işte güvencesiz çalışma

Karar serbestisi/ denetim: Yetersiz katılım ve iş üzerinde denetimin olmaması

Çalışan kişiler arası ilişkiler: Sosyal ya da fiziksel izolasyon, çalışanlar ya da yöneticilerle olan ilişkiler, kişilerarası çatışmalar, yetersiz sosyal destek

İş ve ev yaşamı etkileşimi: İş ve evdeki isteklerin çatışması, evdeki desteklerin yetersiz olması

§  İşin içeriği (content)

İş çevresi ve teçhizatı: Yeterli ekipmanın olmaması, yetersiz fiziksel ortam koşulları, kullanılan ekipman ve donanımların güvenirliği, uygunluğu, ulaşılabilir olma durumu, bakım ve onarımı ile ilgili sorunlar

Görev tanımı: İşte çeşitliliğin çok olmaması, işin çok bölünmüş küçük bir bölümünü yapma, çalışanın uygun işe yerleştirilmemiş olması, işte belirsizliğin çok olması

İş yükü/ iş hızı: İşte aşırı veya yetersiz yüklenme, iş hızını kontrol edememe, iş bitim tarihleri ve zamanın baskısı

İş programları: Vardiyalı çalışma, gece çalışması, değişmez çalışma saatleri, belli olmayan mesai çalışmaları

 

İşletmelerde psikososyal risklere karşı alınabilecek önlemler:

ü  Çalışanları yönetim süreciyle ilgili kararlara katılma, fikir ve görüşlerini dile getirmeleri yönünden cesaretlendirmesi sağlanmalıdır.

ü  Yönetim ve örgütsel politikaların uygulanması süreçlerinde adaletli davranmak temel ilke olmalıdır.

ü  İşçiler arasındaki gelir dağılımı adalet ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır.

ü  İletişim tekniklerinin geliştirilmesi ile etkin iletişim sağlanmalıdır.

ü  Çalışma saatlerinin düzeni ve uygun iş organizasyonu sağlanmalıdır.

ü  Çalışanların iş yükünü ağırlaştıran her türlü sorunların belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlanmalıdır.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?

İş sağlığı ve güvenliği, işin yürütümü sırasında ortaya çıkan sağlığa zarar verecek koşullardan ve güvenliğe tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların tümüdür.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışmaları sırasında tıp, kimya, fizik, istatistik, matematik, ergonomi gibi birçok bilim dalından yararlanılır.

Sağlıklı çalışma ortamının oluşmasını sağlamak,

İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamak ve geliştirmek,

Çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarından korumak,

İşyerinde üretim ve devamlılığı sağlamak,

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, Kalite ve verimliliği artırmak iş sağlığı ve güvenliği sektöründe oluşturduğumuz temel hedeflerimizdendir.

Belirli bir çalışan sahibine sahip olan işverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümlülüğü vardır. Sağlıklı ve güvenli işyeri oluşturulmasında bu kurullar büyük önem taşır. Oluşturulan bu kurullar tehlike sınıfına uygun olarak belirli periyotlarda toplantı yaparlar. Bu toplantıda, işveren veya vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli en az bir kişi, bulunması halinde sivil savunma uzmanı, bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta ve çalışan temsilcisi bulunur.

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PRENSİPLERİ

İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürünün oluşturulması,

Önleme politikasının geliştirilmesi,

Tehlikelerin belirlenmesi ortadan kaldırılması,

Risklerin önlenmesi veya kabul edilebilir düzeye indirilmesi,

Önlenemeyen risklerden çalışanların korunması,

Bilgilendirme, eğitim, katılımın sağlanması,

Denetim, temel prensiplerdendir.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

İş sağlığı ve güvenliği kavramı zamanla giderek daha çok anlam kazanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği kavramı genel olarak çalışanları korumak, üretimde devamlılığı sağlamak ve işletmede devamlılığı sağlamayı kendine amaç edinmiş çalışmalardır. Bir başka ifade ile insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak çıkan tehlikelerden insanları korumak, zararlı unsurları ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek, tehditlerin zamanında tespit edilmesini sağlamak, önlenmesi mümkün olmayan durumların kötü sonuçlarının en aza indirilmesi için çaba göstermek, kısacası daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Hem işletmeyi hem de işçi sağlığını korumak için yapılan bu çalışmaların etkin sonuç verebilmesi mutlak şekilde uygulanmasına bağlıdır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına uyulmadığı zaman iş yerinde oluşan tehlikeler, ölümcül sonuçlar da ortaya çıkarabileceği gibi hukuki olarak da işletme sahibi ve işletmede yönetici konumunda bulunan kişiler için cezai yaptırımlar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği, işletmede öncelikle sorumlu kişiler tarafından benimsenerek uygulanması için gerekli adımların atılması mecbur olan bir sistemdir.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalması için hizmet veriyor.

 

Türkiye iş kazaları açısından Avrupa’da 1. Dünya’da 3. Sıradadır.

 

Türkiye’de iş kazası oranları son 40 yıl içinde ciddi oranda düşüş göstermiştir. Fakat iş kazası oranı Türkiye’de hala yüksektir. Oranlar geçen yıllarda %1’in altına düşmüştür, ancak 2014 yılında son iş kazası sıklığı %1,58 olmuştur. İş kazalarının yaklaşık dörtte üçü (yüzde 75,8) gün içerisinde 08.00- 18.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Bu öngörülebilir bir durumdur çünkü insanların çoğu bu saatlerde işe gitmektedir ve işin büyük kısmı bu saatlerde yapılmaktadır.

Türkiye’de meslek hastalıklarının sayısı beklentilerin çok altında olagelmiştir. Meslek hastalıklarına dair dünyadaki oranlara bakıldığında (bin işçide 4-12) meslek hastalıklarında yıllık rakam 50-140 bin arasında olabilir. Fakat her yıl yalnızca birkaç yüz meslek hastalığı vakası bildirilmektedir. Ayrıca, meslek hastalıklarının sıklığı da geçen yıllarda düşüş göstermiştir. 2008 yılından önce meslek hastalığı sıklığı 100 000 işçide 15-22 arasındayken daha sonra 100 000 işçide 5’in de altına düşmüştür. 2014 yılında kimse meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmemiştir.

 

UNUTMAYALIM

İŞ KAZALARININ %98’i,

MESLEK HASTALIKLARININ %100’ ü ÖNLENEBİLİR…

             

        İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İLK YARDIM ÖRGÜTLENMESİ

İlkyardım, herhangi bir kaza veya hastalık durumunda sağlık profesyonelleri olay yerine gelinceye kadar olay yerinde bulunanların hasta veya kazazedeye yaptığı uygulamalardır. Bu uygulamalar herhangi bir ilaç veya tıbbi ekipman kullanmadan yapılır. Amaç hasta veya kazazedenin durumunun iyileşmesini sağlamak, bulunduğu durumun kötüye gidişatını engellemektir ve yaşamsal fonksiyonların devamlılığını sağlamaktır.

Tüm işyerlerinde, tehlike sınıfı ne olursa olsun, çeşitli kaza ve yaralanmaların yaşanma olasılığından söz etmek mümkündür. Elektrik çarpması, organ kopmaları, yüksekten düşme, kanamalar ve yanıklar işyerlerinde sık karşılaşabileceğimiz kazalar arasında sıralanabilir. İşyerlerinde kaza olduğunda tıbbi acil yardım hizmetleri gelene kadar geçen sürenin yaşamsal açıdan oldukça önemli olacağı durumlar olabilir. Bu nedenle tüm işyerlerinde ilkyardım organizasyonu yapılmalıdır.

İşyerinde ilkyardımla ilgili düzenlemeleri yapmak işverenin yasal sorumluluğudur. İşveren işyerinde çalışanların yaralanması veya hastalanması halinde ilk yardım hizmetini uygun koşullarda ve yeterli düzeyde verilmesini sağlayacak ekipman ve personeli sağlamak zorundadır.

Kritik zamanlarda yapılacak doğru ve basit müdahaleler çalışanın hayatta kalma ve az hasarla sağlığına kavuşmasına yardımcı olur.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, ilk yardım eğitimi konusunda sizlere yardımcı olmaktadır.

İşyerinde İlkyardım Organizasyonunda İhtiyaçların Belirlenmesi:

İşyerinde ilkyardımla ilgili çalışmaları planlarken her çalışma alanının koşullarına uygun ilkyardım gereksinimleri önceden belirlenmelidir ve bu gereksinimler belirlenirken bazı hususlar göz önünde bulundurulur:

İşyeri Riskleri: İşyerinde ilk yardım organizasyonunda planlama yapılırken işin yapısı ön planda tutulur. İşyerine göre belirli sayıda ilk yardımcı personel, ilk yardım ekipmanı ve malzeme gereksinimlerine ihtiyaç vardır.

Ülkemizde her 20 çalışandan en az birinin ilk yardımcı olması, ağır ve yüksek riskli işler için 10 çalışandan en az birinin ilk yardım uygulama beceresine sahip olması gerekmektedir.

İşyerinin Büyüklüğü: İşyeri tek bir binada yerleşimli veya geniş bir sahada farklı binalarda bulunabilir ya da büyük bir iş merkezinin farklı katlarında yer alabilir. Bu durumda her bir bina ya da kat için ayrı ilkyardımcı personel olması sağlanmalı, ekipman ve malzeme ayrı hazırlanmalıdır.

İşyerinin Kazalar Açısından Geçmişi: İşyerinde ilkyardım gereksinimlerini belirlerken geçmişte görülmüş kazaların sayısının, sıklığının, nedenlerinin ve sonuçlarının incelenmesi ilkyardım organizasyonun planlanmasında kolaylık sağlar. İlkyardım için hangi ekipman ve malzemelerin bulunacağı ya da ilkyardımcının hangi alanlardan öncelikle sorumlu olacağı kolaylıkla belirlenir.

İş Gücünün Yapısı ve Dağılımı: Belirlenecek olan organizasyonun ve ilkyardımın düzeyi çalışanların vardiya usulü veya tek başına çalışıp çalışmadığına göre değişir. Ayrıca çalışanlar arasına engelli çalışanlar, genç işçiler, çırak veya stajyerler olup olmadığı gözden geçirilmeli, acil durumlarda binaların tahliye edilmesi söz konusu olduğunda tahliye sırasında özel gözetilmesi gereken ya da refakat ihtiyacı olan çalışanlar olabileceği dikkate alınmalıdır ve planlamada göz önünde bulundurulmalıdır.

İşyerinin Lokalizasyonu: Acil tıp hizmetlerine uzak sahalarda bulunan işyerlerinde hasta ya da kazazedelerin uygun taşınmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

İşyerinin Haberleşme İmkanları: İşyerinin dahili telefonlarının, acil çağrılar için ayrılmış özel telefonlarının olup olmaması, telsiz sisteminin harici ya da dahili kullanımı gözden geçirilmeli ve varsa acil durumlarda bunlardan nasıl yararlanılabileceği, yoksa bunların nasıl geliştirilebileceğinin planlanması yapılmalıdır.

Uzakta ve Yalnız Çalışan İşlerin Varlığı: İşletmede yalnız çalışan veya tek başına sahaya giden işçiler varsa, bu işçilerin herhangi bir kaza veya hastalanma durumunda kendi kendine ilkyardım uygulayabilmeleri için temel ilk yardım eğitimini almış olmaları gerekir. Ayrıca bu işçilerin yanlarında ilkyardım malzemeleri bulundurmaları ve yardım isteyebilmek için bireysel iletişim araçlarıyla donatılmış olmaları önemlidir.

Farklı İşverenlerce Paylaşılmış İşin Yapıldığı Yerler: İşyerinde farklı işverene bağlı çalışan işçiler bulunabilir. İşverenler ilkyardım organizasyonuyla ilgili düzenlemeler konusunda ortak kararlar almalıdır. İşverenler ortak kullanılan bu alanlarda ilkyardım malzeme ve ekipmanlarının yeterli ve uygun olduğundan emin olmalıdırlar.

İlkyardımcı Personellerin Yıllık İzin veya Diğer Sebeplerle Bulunmayışları: İşveren ilkyardımcı personelin planlanmış yıllık izin gibi işyerinde bulunmadığı dönemleri kapsayacak şekilde organizasyon yapmalıdır. Hastalık gibi plansız durumlar nedeniyle ilkyardım personelinin olmaması durumlarında alınabilecek tedbirleri belirlemelidir.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, profesyonel kadrosuyla ilk yardım eğitimini vermektedir.

                          KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

Kişisel koruyucu donanımlar (KKD), çalışanların sağlıklı ve güvenli olarak çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla, kaynağında kontrol altına alınamayan risklere karşı koruyucu olarak, gerekse mevcut şartları daha iyiye taşımak için bir kişi tarafından giyilmek, takılmak veya elde tutulmak üzere, temel sağlık ve güvenlik gereklerini yerine getirmek amacıyla tasarımı yapılmış alet, araç, gereç ve cihazları ifade eder.

Kişisel koruyucu donanımlar, işyerinde bulunan risklerin toplu korunma yöntemiyle önlenemediği ya da yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanımlar bu nedenle, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi açısından önem arz eder.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kişisel koruyucu donanımlar, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. Bu doğrultuda hazırlanmış olan kişisel koruyucu donanımlar tam koruma sağlamalıdır ve üzerlerinde mutlaka CE etiketinin olması gerekmektedir.

Kişisel koruyucu donanım işyeri şartlarını göz önünde bulundurularak seçilmelidir.

Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar ergonomik nitelikte olmalıdır. Yapılan işin özelliğine göre uygunluk sağlamalıdır.

Kullanımı, temizliği ve bakımları kolay olmalıdır.

Kişisel koruyucu donanımlar tek kullanımlık olmalıdır. Ama birden fazla kişinin kullanması gerektiği mecburi hallerde bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi oluşmaması için her türlü önlemler mutlaka alınmalıdır.

Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları özellikle kullanım süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak seçilmelidir.

Kişisel koruyucu donanımlar çalışanlara ücretsiz olarak verilmelidir. Çalışanlara kullanacakları bu ekipmanları nasıl kullanacağı, hangi riskli durumlarda kullanacağı, temizlik ve bakımlarının nasıl yapılacağı, hangi koşullarda saklanması ve nerede saklanması gerektiği gibi konularda eğitimler verilerek çalışanların bu eğitim ve talimatlar doğrultusunda kullanmaları sağlanmalıdır.

Kişisel koruyucu donanımların iş yerinde daima çalışır durumda bulunmalı. Uygun temizlik ve bakımları yapılmalıdır. Gereken durumlarda yenileri ile değiştirilmelidir.

Uygun kişisel koruyucu donanımı seçerken; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Yasal Mevzuat, Risk Analizi, Denetim Sonuçları, İş Güvenliği Uzmanları ve Çalışanların Önerileri göz önünde bulundurulmalıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ÇEŞİTLERİ

Baş Koruyucular Donanımlar

İnşaat, maden, metal ve orman sektörleri gibi çalışma alanının dar olduğu veya birçok faaliyetin aynı anda ve aynı yerde yürütüldüğü işkollarında, çalışanların baş yaralanmalarıyla karşılaşma riskleri yüksektir. Bu sebeple olası bir iş kazası sonucu meydana gelebilecek baş yaralanmalarını önlemek veya etkilerini en aza indirmek amacıyla baş koruyucu donanımların kullanılması gerekmektedir.

İşitme Koruyucular

Çalışanların gürültü maruziyeti en düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında, işveren kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur. Çalışanların gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında ise, kulak koruyucuları çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetim yaparak takibini sağlar.

Göz ve Yüz Koruyucu Donanımlar

İnsan gözü çalışma ortamında bulunan toz, gaz, ışıma gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlere karşı kolayca etkilenebilen bir yapıya sahiptir. Eğer uygun göz ve yüz koruyucu kişisel koruyucu donanım kullanılmazsa görme yetisinde azalma ve hatta tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Yapılan işin niteliğine göre uygun donanım kullanılmalıdır.

Solunum Sistemi Koruyucu Donanımları

İşyeri havasında bulunan zararlı maddeler çeşitli hastalık ve zehirlenmelere neden olur. Havada bulunan bu zararlı maddelerin maksimum konsantrasyon değerini geçtikleri durumda uygun havalandırma sistemi kullanılarak toplu korunma sağlanarak bu riskler önlenmelidir. Önlenemeyen ya da yetersiz kalan durumlarda solunum sistemi koruyucu donanımları işin niteliğine göre seçilmelidir.

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruyucu Donanımlar

Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanımlarçalışanın yüksekten düşme riskinin olduğu, toplu korumanın sağlanamadığı ya bu korunmanın yetersiz olduğu durumlarda kullanan kişiyi güvenli bir konumda tutmak, düşmeyi önlemek veya düşüşü durdurmak için kullanılan ekipmanlardır.

El Kol Koruyucu Donanımlar

İşyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucu el ve kol için yaralanma potansiyeli mühendislik ve iş organizasyonu gibi önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda çalışanların uygun el kol koruyucu kullanmaları gerekmektedir.

Ayak ve Bacak Koruyucuları

Çalışma ortamında düşme, delinme, kayma gibi nedenlerle meydana gelebilecek iş kazalarından uygun özellikte ayakkabı giyerek korunmak mümkündür. İşyerinde kullanılacak ayak ve bacak koruyucuları çalışma ortamına ve yapılan işe göre belirlenip kullanılması sağlanmalıdır.

Koruyucu Giyecekler

Zehirli maddeler veya zararlı fiziksel ajanlar gibi tehlikeler karşısında tüm vücudu koruyan ekipmanlardır. Belirli tehlikelere karşı üretilmiş olan birçok koruyucu giyecek çeşidi bulunmaktadır.

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk Değerlendirilmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan yöntemdir.

Risk değerlendirmesi ekibi;

Ø  İşveren veya işveren vekili,

Ø  İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürüten işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları,

Ø  İşyerindeki çalışan temsilcileri,

Ø  İşyerindeki destek elemanlar,

Ø  İşyerindeki tehlike ve riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardan oluşur.

Risk değerlendirmesinin amacı;

ü  Tehlikelerin belirlenmesini sağlar.

ü  Her bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığıyla, olası sonuçların şiddet derecesinin değerlendirilmesine olanak sağlar.

ü  Mevcut kontrollerin etkinliğinin gözden geçirilmesini sağlar.

ü  Acil önlem alınması gereken risklerle, orta vadede kabul edilebilir düzeylere indirilebilecek risklerin ayırt edilmesini sağlar.

ü  İşyerlerinde düzeltici-önleyici faaliyetlerin alınmasını sağlar.

Risk değerlendirme süreci;

ü  Tehlikeleri tanımlamak,

ü  Etkilenecek kişileri belirlemek,

ü  Tehlikenin boyutunu belirlemek,

ü  Riskin kabul edilip edilemeyeceğine karar vermek,

ü  Riski kontrol altına almak,

ü  Oluşturulan planı gözden geçirip iyileştirme süreçlerini içerir.

Risklerin kontrolünde uygulanacak adımlar:

ü  Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğü ve önemine göre sıra hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla planlama yapılır.

ü  Risk Kontrol Tedbirlerinin Kararlaştırılması: Riskin tamamen önlenmesi, eğer bu mümkün değilse riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi sağlanmalıdır.

ü  Risk Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi gibi bilgiler hazırlanır. Ve bu planlar işverence uygulamaya konulur.

ü  Uygulamaların İzlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek düzeltici önleyici işlemler tamamlanır.

ü  Dokümantasyon: Yapılan risk değerlendirilmesi belirli ölçütleri kapsayacak şekilde dokümante edilir.

ü  Risk Değerlendirilmesinin Yenilenmesi: Yapılmış olan risk değerlendirilmesi, tehlike sınıfına göre uygun periyotlarda ve işyerinde yapılan değişiklikler, yaşanılan iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarda yenilenir.

 

           Risklerin azaltılmasında uygun hiyerarşi izlenmelidir.

1.     Ortadan kaldırma (kaynaktan yok etme)

2.     Yerine koyma (daha az tehlikeli olanla değiştirme)

3.     Mühendislik kontrolleri

4.     İşaretler, uyarılar, kontroller eğitim

5.     Kişisel koruyucu donanım kullanımı

 

          Risk kontrol ilkeleri;

ü  Riskin ortadan kaldırılması temel kuraldır.

ü  Risk ortadan kaldırılamıyorsa azaltılma yoluna gidilmelidir.

ü  Toplu korunma tedbirleri geliştirilmeli daha sonraki aşamada koruyucu ekipman kullanımına gidilmeli.

Risk değerlendirmesinin faydaları;

Ø  Risk değerlendirilmesi ile iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi sağlanır. Bu sayede işletmenin sağlık hizmeti giderleri azalır.

Ø  Güvenli çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Ø  Üretimde kalite ve verimliliği artırarak ekonomik gücünü artıracaktır.

Ø  Acil durumlarla karşılanması durumuna karşın hazırlıklı olmayı sağlar.

Ø  İşletmeye saygınlık ve değer katar.

Ø  Tehlike ve risk faktörlerinin zamanında tespit edilmesini sağlar.

 

Sizlerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin temel unsuru olan ‘’Risk Analizi’’ hizmetini Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB’ den alarak işyerinizde güvenli çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunarak işletmenize olumlu bir katkı sağlayabilirsiniz.

 

 

SAĞLIK GÖZETİMİ

SAĞLIK:  Bedensel,ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir. İşyerindeki üretim süreçleri işçiyi hem bedenen, hem de zihinen zorlarken; yapılan işin niteliğine göre fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri işçinin sağlığını tehlikeye atmamalıdır.

İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ: Her türlü işte çalışanların, çalışanları fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından dolayı çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek etkenlerden korunmaları, onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunu durumun sürdürülmesini, kısaca işin çalışana, çalışanın da işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar.

İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre; Çalışanların sağlık gözetimi, koruyucu hekimlik hizmetleri, sağlığın geliştirilmesi, ilk yardım, acil tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin tümüne İş Sağlığı Hizmetleri adı verilir. İş sağlığı hizmetlerinin önemli bir bölümü olan sağlık gözetimi; işe giriş muayeneleri, periyodik ve kontrol muayenelerini kapsayan sağlık hizmetinin adıdır.

İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları risk faktörlerine göre uygun sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür. Bu bağlamda;

§  İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının bu işe uygunluğunu gösteren sağlık raporu almasını sağlar.

§  Yapılan işin niteliğine göre, işçinin işe devamı süresince düzenli sağlık muayenesinin yaptırılmasını sağlar.

SAĞLIK MUAYENELERİNİN AMAÇLARI:

·        Meslek hastalıkları ve iş kazalarını önlemek,

·        İşle ilgili hastalıkları önlemek,

·        Çalışma ortamındaki sağlık risklerinin kontrol altına alınarak diğer çalışanlara yayılımı önlemek,

·        Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek temel amaçlardandır.

Yapılan sağlık muayeneleri ile;

v  Meslek hastalıkları ve iş kazaları önlenmiş olur.

v  Yapılan iş ile ilgili çalışanların sağlık etkilerini izlemeye olanak sağlar.

v  Çalışanın işe uyumu değerlendirilmiş olur.

v  Çalışma ortamını geliştirmek için ölçümleri değerlendirmeye imkân tanır.

v  Çalışanlara sağlık eğitimleri vererek, gerekli olan bilgilendirme yapılır.

 

Sağlık Gözetimi Uygulama İlkeleri:

v  Uygun işe yerleştirme

v  İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi

v  İşyeri risklerinin kontrolü

v  Aralıklı kontrol muayeneleri

v  İşyerinde sağlık hizmeti sunulması

v  Sağlık eğitimi ve danışmanlık

İşçilerin Sağlık Gözetimi:

v  İşe giriş muayenesi,

v  Erken kontrol muayenesi,

v  Aralıklı kontrol muayenesi,

v  İşe dönüş muayenesi,

v  Geç muayeneler,

v  Ek ve tamamlayıcı muayeneler,

v  Erken tanı,

v  Yer-iş değişikliği,

v  Çalışma ortamı gözetimi uygulamalarını kapsar.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması İNOVA OSGB olarak, çalışanların sağlığını ciddiye alıyoruz.

 

 

 

                                   

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili bilgi ve talimatları içeren eğitim alındığına dair herhangi bir belge olmaksızın çalışanları işe başlatamaz.

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve OSGB’ler tarafından verilebilir.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığa yakalanan çalışanın işe dönüşlerinde çalışmaya başlamadan önce, kazanın ya da meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Verilecek olan eğitimlerde özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak eğitim verilir.

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla uzun süreyle işten uzak kalanları tekrar işe başlatmadan önce bilgi yenileme eğitiminin verilmesi sağlanır.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, çalışanlara ve stajyerler için istenilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermektedir.

Eğitimler, değişen ya da ortaya çıkan riskler göz önünde bulundurularak belirli periyotlarda tekrarlanır:

·        Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat

·        Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat

·        Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

 

             TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KONULARI

·        Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

·        Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

·        İşyeri temizliği ve düzeni, Elle kaldırma ve taşıma

·        İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

·        Meslek hastalıklarının sebepleri

·        Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

·        Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

·        Kişisel koruyucu donanım kullanımı

·        İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

 

·        Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

·        Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

·        İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

·        Ekranlı araçlarla çalışma

·        Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

·        İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

·        Güvenlik ve sağlık işaretleri

·        İlkyardım, Tahliye ve kurtarma

 

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ- OSGB

Dünyada sanayinin gelişimi ile birlikte insan gücünün sanayide kullanımı ile beraber bu gücün kullanımına bağlı genel kurallar da oluşmuştur. Bu durum iş sağlığı ve güvenliğine olan ihtiyacı artırmıştır. Sanayinin gelişimi ile birlikte gerekli önlemlerin alınmaması iş kazası, meslek hastalıkları gibi çalışan sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek olayların yaşanmasına neden olmaktadır.  Alınacak düzeltici ve önleyici önlemler ile bu tehlikelerden korunabilmek mümkündür.

30 Haziran 2012 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 1 ve daha fazla çalışanı olan bütün işyerleri işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli bulundurmak zorundadır. İşyerleri bu yükümlülüklerini, ilgili profesyonelleri kendi bünyesinde tam zamanlı olarak bulundurarak veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirirler.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlardır.

Kayseri İş sağlığı ve güvenliği firması İNOVA OSGB olarak daha sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamlarının oluşturulması temel prensibimizdir. Bu prensip doğrultusunda işletmelerin ve üretimin devamlılığının sağlanmasıyla birlikte, iş güvenliği ve çalışan sağlığının korunması/ geliştirilmesi ilke edinilmiştir.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB olarak çalışma ortamında gerekli olan gözetimleri yaparak iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden unsurları belirleyerek risk analizi düzenliyoruz ve eylem planını ortaya koyuyoruz.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB olarak çalışanlara sağlık gözetimi yapmaktayız. Yapılacak gözetimler ile birlikte çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli olan hizmetleri vermekteyiz.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB olarak, işyerlerinde acil müdahale gerektirecek durumlar karşısında acil durum planı hazırlıyoruz. Acil eylem planı ile, ilk yardım ve acil müdahaleye ilişkin yapılması gereken uygulamaları belirliyor ve yürütüyoruz.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB olarak, işyerlerine uygun danışmanlık hizmeti ve çalışanlara gerekli olan eğitim hizmetini veriyoruz.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB olarak vermiş olduğumuz hizmetlerimiz;

·        İşyeri Hekimliği Hizmetleri

·        İş Güvenliği Hizmetleri

·        Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

·        İşe Giriş Sağlık Raporu

·        İşyeri Ortam Ölçümleri

·        Periyodik Kontroller

·        Eğitim Hizmetleri

·        İş Hukuku Danışmanlığı

·        Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Sizler de Kayseri ve komşu illerinde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini İNOVA OSGB’den alarak işyerinizde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturarak, oluşabilecek tehlikelerden işyerinizi ve çalışanlarınızı koruyabilirsiniz.

İş kazası nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş kazası; iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüme sebep olan veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaylardır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası; kişinin çalışma hayatı boyunca Madde 13’e göre iş kazası sayılan hallerden birinin meydana gelmesiyle bedenen ya da ruhen engelli hale gelinen olaylardır.

Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli unsurlar nelerdir?

1.      Kişinin sigortalı olması,

2.      Bir kazanın (olayın) vuku olması,

3.      Kaza sebebi ile bedenen ya da ruhen engelli hale gelinmiş olması,

4.      Olayın 5510 sayılı kanunda iş kazası sayılabilen haller arasında meydana gelmiş olması gerekmektedir.

5510 sayılı kanunda iş kazası sayılan olaylar nelerdir? (5510 Madde-13)

·        Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada geçirdiği kaza,

·        Sigortalının işverence sağlanmış bir taşıtla işe gidiş gelişi sırasında yaşanan kaza,

·        İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle yaşanan kaza,

·        İşverene bağlı olarak çalışan sigortalının, işveren tarafında işyeri dışında bir yere gönderilmesi sonucu asıl işi yapmaksızın yaşanan kazalar,

·        Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatınca çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda yaşanan kaza,

·        Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan kişinin yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen kazalar iş kazasından sayılmaktadır.

İş kazası yaşandıktan sonraki aşamalar nelerdir?

İş kazaları Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda ya da doğrudan yazılı şekilde bildirilebilir.

Elektronik ortam iş kazası bildirim linki:

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-isgoremezlik

İşveren;

İş kazası yaşandıktan sonra 3 (üç) iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamdan veya doğrudan yazılı şekilde bildirimde bulunmalıdır. (İş kazası bildirim günü hesaplanırken sadece iş günleri dahil edilir. Yani resmî tatil günleri ve Cumartesi-Pazar 3 iş günü olan bildirim süresine dahil değildir.)

Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri sıklıkla bildirim süresini kazanın olduğu günüde dahil ederek hesaplamaktadır.

Fakat işçi kaza geçirdiğinde işverenin derhal haber alamayacağı bir ortam var ise Sosyal Güvenlik Kurumuna 3 iş günü bildirim süresi, işverenin kazayı öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Sağlık Hizmeti Sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç on gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

 

İş kazaları bildirilmezse ne olur?

İş kazası bildiriminin yapmaması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 6331 sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iş kazası bildirmeme cezası uygulanır. 2021 yılı iş kazası bildirmeme cezası tutarı her geç bildirim başına asgari olarak 5.115 TL’dir. İşyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre uygulanacak para cezası farklılık gösterebilmektedir.

 

TEHLİKE SINIFI/ÇALIŞAN SAYISI

10’dan az

10-49 arasında

50 ve üzeri

AZ TEHLİKELİ

6.385,00TL

6.385,00TL

9.577,00TL

TEHLİKELİ

7.981,00TL

9.577,00TL

 

ÇOK TEHLİKELİ

9.577,00TL

12.770,00 TL

12.770,00 TL

 

İş kazası bildirmeme cezası sadece idari para cezası ile sınırlı mıdır?

Tabi ki sınırlı değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası geçiren çalışan için yapılan sağlık harcamalarını ve bağladığı aylık ödemeleri de işverenden tahsil etme yoluna başvurabilir.

İş kazası geçiren sigortalının faydalanabileceği haklar nelerdir?

·        Sigortalıya, geçici iş göremezlik ödeneği verilir,

·        Geçirdiği kazanın sonucuna bağlı olarak sürekli iş göremezlik ödeneği de verilebilir.

·        İş kazası sonucu çalışan öldüyse hak sahiplerine (bakmakla yükümlü olduğu kişilere) gelir bağlanır.

·        İş kazası sonucu çalışan öldüyse cenaze masrafları karşılanır.

·        İş kazası sonucu çalışan öldüyse bakmakla yükümlü olduğu kişilere de tazminat verilebilir.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) sigortalıların iş kazası bildirimi bir ayı geçmemelidir. Bildirim yapmasına yaşanan rahatsızlığın engel olmadığı 3 iş günü içerisinde kendileri tarafından yapılmalıdır.

Sigortasız işçi iş kazası geçirirse süreç nasıl ilerler?

İş kazası sayılan hallerden birinin sigortasız bir çalışanın başına gelmesi durumunda, sigortalı olan bir çalışan gibi değerlendirilir ve sigortalı işçinin yaralanabileceği tüm haklardan yararlanabilir. Fakat sigortasız işçi bu hakların tamamından yararlansa bile, işveren kayıt dışı işçi çalıştırdığından dolayı para cezası ile cezalandırılır.

İş kazası geçiren işçi işten çıkartılabilir mi?

İşveren çalışanın iş kazası geçirmesini sebep sunarak çalışanın iş sözleşmesini feshedemez. İşveren SSK’nın çalışan iş kazası geçirdiği için verdiği istirahat süresi içinde çalışanı işten çıkarması mümkün değildir. Fakat SSK’nın belirlediği istirahat süresini işçinin ihbar süresi üzerinden belirlenen zamanı aşıyorsa, çalışanın hakkı olan tazminatları vererek işten çıkartabilir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yükseklik nedir?

Bir adımla çıkılamayacak ve düşüldüğünde yaralanma ihtimali olan tüm alanlar “yüksek” olarak adlandırılmaktadır.

Yüksekte çalışma nedir?

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; “yüksekte çalışma” olarak kabul edilir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4)

·        İnşaat cephe kenarları,

·        Merdivenler,

·        Çalışma platformları,

·        İskeleler,

·        Köprüler,

·        Tersaneler,

·        Baz istasyonları,

·        Kuyular,

·        Asansör boşluklarında yapılan çalışmalar,

·        Cephe temizliği yapılan alanlar vb. birçok alanda yapılan çalışmalar yüksekte çalışmaya örnektir.

Yüksekte yapılan çalışmalarda etkin güvenliği sağlayabilmek için nelere dikkat edilmelidir?  

1.      Çalışanlara çalışma sahasındaki tehlikeleri analiz etme, toplu korunma, kişisel koruyucu ve teknik malzeme konularını içeren yüksekte çalışma eğitimi verilmelidir.

2.      Yüksekte çalışma gerektirecek işlerde öncelikle risk analizi yapılmalıdır. Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması İNOVA OSGB olarak yüksekte çalışma yapılan tüm sektörler için iş sağlığı ve güvenliğinin temel unsuru olan risk analizini oluşturmaktayız.

3.      Risk analizi sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda etkin iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak çalışma programı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

4.      Yüksekte çalışma yapılan sahalarda uyarıcı levhalarda bulundurularak çalışma sahasında olası düşmeyi önleyecek şekilde (korkuluklar, güvenlik ağları, güvenlik fileleri, kapak sistemleri, hava yastıkları, dikey ve yatay yaşam hattı vb.) gerekli önlemler alınmalıdır.

5.      Olabildiğince yüksekte yapılan işlerden kaçınılmalı ve işlerin yerde yapılması sağlanmalıdır.

6.      Eğer yapacağımız iş yüksekte çalışmayı zorunlu kılıyorsa korkuluklar, iskeleler, platformlar ve mobil araç gibi iş güvenliğine uygun ekipmanlar kullanılarak toplu koruma sağlanmalıdır. Yapılacak çalışmalarda her zaman toplu korumaya öncelik verilmelidir. Toplu koruma yöntemi ile düşmeyi tamamen önleyemiyorsak kişi bazlı koruma sistemleri kullanılmalıdır.

7.      Düşmeyi engelleyecek kişisel koruyucu donanımlar ile çalışılmalıdır.

8.      Uygun olmayan hava şartlarında yüksekte çalışma yapılmamalıdır.

Yüksekte çalışma eğitimi içeriği nelerdir?

·        Yüksekte çalışma ve düşmeyi önleyici sistemler ile alakalı mevzuat bilgileri.

·        Çalışanın ve işverenin uyması gereken kurallar ve yükümlülükler.

·        Yüksekte çalışma standartları.

·        Yüksekte yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği.

·        İşe uygun iskele, platform, merdiven kullanımı.

·        Kişisel koruyucu donanımlar ve doğru kullanımları vb.

Bu eğitim verildikten sonra sınava tabi tutulan çalışanların sınavdan geçerli not alması sonucu ile belgelendirme yapılır. Bu eğitimin süresi “1 gün/8 saat” olmaktadır. Bu tip eğitimler zamanla unutulabileceğinden dolayı eğitimler “2 yılda” bir yenilenebilir.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması İNOVA OSGB olarak yüksekte çalışma eğitimlerinin çalışanlara kazandırdığı olumlu davranışları ve çalışma sahasındaki güvenliği artırdığını görüyoruz. Bu nedenle çalışanlara verilecek yüksekte çalışma eğitimlerini önemsiyor ve sıfır iş kazasını hedefliyoruz.

 

 

Yüksekte çalışma eğitimi sonucu çalışanda görülmesi hedeflenen davranışlar nelerdir?

·        Yüksekte çalışmak için uygun ortam sağlanmış mı gözlemler.

·        Yüksekte çalışma yapılması mecburimi değil ise yerde çalışma yapar.

·        Yüksekte çalışma yapması mecburi ise uygun kişisel koruyucu donanımları (paraşüt tipi emniyet kemeri vb.) kullanır.

·        Yüksekte çalışma yapacağı zaman düşmeden korunma yöntemlerine hakimdir.

·        Yüksekte yapacağı işin risklerini değerlendirebilir.

·        Toplu koruma ile bertaraf edilemeyen düşme ihtimalini kişi bazlı koruma sistemleri ile giderebileceğine hakimdir.

·        Bağlantı noktaları özelliklerini ve kriterlerini görürler.

Yüksekten düşmenin sebepleri nelerdir?

·        Güvenlik önlemlerinin alınmaması,

·        Güvenlik önlemlerine uyulmaması,

·        İşe uygun çalışan görevlendirilmemesi,

·        Dikkatsizlik,

·        Bedenen ya da ruhen işe uygun olmama,

·        Bilgi eksikliği,

·        Yetersiz kişisel koruyucu donanım,

·        Düşük kaliteli malzeme kullanımı,

·        Güvensiz çalışma yöntemleri vb. birçok sebebi vardır.

Çalışma sahasındaki düşme riskini önlemek için kullanılabilecek sistemler nelerdir?

Yüksekten düşmenin genel sebepleri yukarıda belirtildiği gibidir. Fakat basit yöntemler ile çalışma sahasındaki düşme riskini önlemek kolaydır. Bunlar;

·        Geçici kenar koruma sistemleri (çevreden gelebilecek 125 kg’lık darbeye karşı dayanıklı)

·        Sağlam ve gergin bir şekilde sabitlenmiş güvenlik ağları,

·        Kırılmayacak ve esnemeyecek biçimde koruyucu kapak sistemleri,

·        Hareket kısıtlayıcı sistemler vb. birçok düşmeyi önleyici sistem kullanılabilir.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenli firması İNOVA OSGB olarak; her çalışma sektörüne hizmet verdiğimiz gibi çoğu zaman yüksekte çalışmaları zorunlu kılan inşaat sektörüne de hizmet veriyoruz.

Alanında uzman profesyonel ekiple inşaat sektöründeki her alanda işverenlere ve çalışanlarımıza etkin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli destek ve danışmanlık hizmetini sağlayıp olası risklerin önlenmesi için çalışıyoruz.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenli firması İNOVA OSGB olarak; yüksekte güvenli çalışma bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilmesi için sizler için çalışıyoruz.

Sizler de hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87


İnova İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş. Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.